بیانیه حریم خصوصی

اطلاعات شخصي هر فرد، بخشي از حريم خصوصي وي محسوب ميشود. حفاظت بيشتر از حقوق شخصي افراد در شبكه، نه

تنها موجب حفظ امنيت كاربران ميشود، بلكه باعث اعتماد بيشتر و مشاركت آنها در فعاليتهاي جاري ميگردد. هدف از اين بيانيه، آگاه ساختن شما دربارهي نوع و نحوهي استفاده از اطلاعاتي است كه در هنگام بازديد از سايت، از جانب شما دريافت ميگردد. اين سازمان براساس ماده ٧ تصويب نامه شماره ١١٢٧١٢٨ شوراي عالي اداري مورخ 28/12/1395خود را ملزم به رعايت حريم خصوصي همه افراد و كاربران پورتال دانسته و از كاربران آن دسته از اطلاعات را كه فقط به منظور ارائه خدمات كفايت ميكند، دريافت كرده و از انتشار آن يا در اختيار قرار دادن آن به ديگران خودداري مي نمايد. اطلاعات جمعآوري شده از بازديدكنندگان، صرفٌا براي بهبود كيفيت خدمات و محتواي پورتال مورد استفاده قرار ميگيرند و هيچ بخشي از اطلاعات شخصي شما را بدون اطلاع و اجازهي قبلي، با فرد يا مؤسسهي ديگري در ميان نخواهيم گذاشت. ثبت نشاني IP شما به ما كمك ميكند تا در تشخيص و رفع مشكلات مربوط به سرويس دهنده و كنترل بهتر آن اقدام كنيم. ·اطلاعاتي كه اتخاذ مي شوند

به منظور كار با اين تارنما و يا استفاده از خدمات آن برخي اطلاعات شخصي شما ممكن است اتخاذ شود. اين اطلاعات شامل موارد ذيل مي باشد: §كد ملي §نام و نام خانوادگي §شماره تماس §رايانامه ·چگونگي بهره برداري از اطلاعات محل ذخيره سازي اطلاعات، نحوه استفاده از آنها، و افراد يا سازمان هايي كه به آن دسترسي دارند به شرح ذيل است: كليه اطلاعات پورتال سازمان شيلات ايران و كليه زيردرگاه هاي ستادي و استاني آن در سرورهاي داخلي تحت حفاظت سازمان شيلات ايران نگهداري مي گردد و بالاترين سطوح امنيتي در آنها رعايت شده است. اطلاعات اخذ شده از كاربران صرفاً در اختيار متوليان رسيدگي به درخواست هاي طرح شده كاربران قرار خواهد گرفت. اين متوليان شامل واحدهاي زيرمجموعه سازمان مي باشد. ·امنيت اطلاعات ما اطمينان مي دهيم كه اطلاعات شما را به غير از موارد ذكر شده در اين بيانيه، در اختيار هيچ سازمان، يا فرد، يا تارنمايي قرار نمي دهيم. ·استفاده از كوكي ها به منظور بهبود استفاده از تارنما، از كوكي ها استفاده مي شود. كوكي يك فايل متني كوچك است كه پورتال ما بر روي رايانه شخصي شما قرار مي دهد تا بتواند اطلاعاتي در مورد استفاده شما از پورتال داشته باشد. شما مي توانيد با تغيير تنظيمات مرورگر خود، از استفاده از كوكي ها جلوگيري كنيد.

آمار بیانیه حریم خصوصی

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 1
  • بازدید ماه 70
  • بازدید سال 157
  • بازدید کل 977

آخرین بروزآوری: 1400/6/9