معرفی خدمات

خدمت کلان: ارائه مجوز صید و صیادی (13022462000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462100
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849
صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462101
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849
صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462102
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849

نظارت عالیه بر فرآیند صدور مجوزهای حوزه ی شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (13022465000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
نظارت عالیه بر فرایند صدور مجوزهای حوزه ی شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (13022465000) description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

خدمت کلان : تاسیس تشکل‏های آبزیان (13012468000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان13012468000
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331952

صدور مجوز تامین، توزیع و فروش (داخلی) خاویار وگوشت ماهیان خاویار پرورشی تولید داخل کشور (13022945000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیرخدمت پیوندها شماره تماس و نام پاسخگوی زیر خدمت
صدور مجوز تامین، توزیع و فروش (داخلی) خاویار و گوشت ماهیان خاویار پرورشی تولید داخل کشور (13022945000) الکترونیک description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331952