مدارك مورد نياز جهت تكميل پرونده پرسنلی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون   استخدامی می رساند جهت انجام مراحل اداری مقتضی است از تاریخ 01/10/1397  با در دست داشتن کلیه مدارک ذیل به اداره کل شیلات هرمزگان معاونت برنامه ریزی اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی مراجعه نمایند.

*عکس 3*4 پشت نویسی شده ( 16 قطعه)

*اصل وکپی شناسنامه از تمام صفحات (3 نسخه)

*اصل و کپی کارت ملی شخص به صورت پشت و روی کارت (3 نسخه)

*در صورت تاهل اصل وکپی شناسنامه افراد تحت تکفل از تمام صفحات (یک نسخه)

*کپی کارت ملی افراد تحت تکفل پشت و رو در صورت تاهل  (یک نسخه)

*کپی از 4 صفحه اول سند ازدواج(در صورت تأهل)

*اصل و کپی کارت پایان خدمت ( پشت و روی کارت) - داشتن کارت پایان *خدمت یا معافیت دایم از خدمت جهت آقایان الزامی است .(3 نسخه)

*کپی از صفحه اول دفترچه بیمه و ارائه کد بیمه (در صورت داشتن سوابق بیمه ای )

*اصل و کپی گواهی ایثارگری ( فرزند شهید، خواهر یا برادر شهید، آزاده، رزمنده، جانباز) (3 نسخه)

*فیش واریزی حق ثبت نام استخدام

*گواهی سوء پیشینه

*اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی(3 نسخه)

*کپی گواهینامه دوره های آموزشی(گواهی نامه مهارتهای هفتگانه را یانهICDL و زبان الزامی است.)