دیدار مدیر کل شیلات هرمزگان با مدیر شعب بانک کشاورزی استان

 مدیر کل شیلات هرمزگان با مدیر شعب بانک کشاورزی استان  هرمزگان در راستای نقش و جایگاه تعامل بین شیلات هرمزگان و بانک کشاورزی و حمایت این بانک از تولید و سرمایه گذاری های شیلاتی  دیدار کرد .