منوعیت ۴۵روزه برای فعالیت کشتی های صیدفانوس ماهیانبه منظور ایجاد فرصتی مناسب برای حفظ و احیای ذخایر فانوس ماهیان و یال اسبی ممنوعیت صید برای فعالیت کشتی های صید فانوس ماهیان در سال جاری از ۱۵شهریورماه لغایت ۳۰مهرماه اعلام میگردد.

روابط عمومی شیلات