افتخار ديگر براي هرمزگان؛
انتخاب "موسي دادي"صيادي از شهرستان سيرك به عنوان دريانورد نمونه سال ٩٧كشور
افتخار ديگر براي هرمزگان؛
انتخاب "موسي دادي"صيادي از شهرستان سيرك به عنوان دريانورد نمونه سال ٩٧كشور