تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران از مدیر کل و کارکنان شیلات هرمزگان در راستای تحقق اهداف سازمانی سال 96