تقدیر از مدیر کل شیلات هرمزگان در راستای جذب افراد بی سواد در نهضت سواد آموزی