حضور اداره کل شیلات هرمزگان به نمایندگی از سازمان شیلات ایران در نوزدهمین نمایشگاه  بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران