باحضور رییس سازمان شیلات ایران و مدیرکل شیلات هرمزگان:
پیگیری برنامه های پرورش ماهی در قفس در سال 1396

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، جلسه پیگیری برنامه های پرورش ماهی در قفس در سال 1396 با حضور رییس سازمان شیلات،مدیر کل شیلات هرمزگان و سایر مسئولین ستادی و استانی در سازمان شبلات ایران  برگزار شد.


  به منظور بررسی و پیگیری امور مربوط به پرورش ماهی در قفس، نشست مسئولین مرتبط شیلاتی با حضور دکتر صالحی معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران، مجری طرح توسعه پرورش ماهی در قفس، معاون توسعه آبزی پروری، رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، مدیران کل استان های ساحلی و سایر مدیران و کارشناسان ذیربط در سالن جلسات سازمان برگزار شد. گزارش پیشرفت امور مرتبط با پرورش ماهی در قفس، تنظیم و بررسی آیین نامه های مرتبط، برنامه تولید سال 1396 و راه کارهای تحقق اهداف برنامه از اهم موضوعات مطرح شده بود.